• Hoang Vu

  Hoang Vu

  Hoang Vu/ Nguyễn Vỹ. -- H.: Văn Học, 2018. - 167tr.; 21cm. Call no. : 895.922134 N573-V996

   8 p hcmute 05/12/2022 3 0

 • Hai thiêng liêng

  Hai thiêng liêng

  Hai thiêng liêng/ Nguyễn Vỹ. -- H.: Hội Nhà văn, 2020. - 417tr.; 21cm. Call no. : 895.922334 N573-V996

   6 p hcmute 05/12/2022 6 0

 • Introduction to Vietnamese Law

  Introduction to Vietnamese Law

  Introduction to Vietnamese Law/ Mai Hồng Quỳ. -- 2nd edition. -- Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2015.- 388tr; 24cm. Dùng cho môn học Nhập môn Luật học. ISBN 9786048679750. Call no. : 340.09597 M217-Q98

   15 p hcmute 29/11/2022 37 2

 • Legal issues regarding the incident of China's placement of oil rig Haiyang Shiyou 981 in Vietnam's EEZ and CS

  Legal issues regarding the incident of China's placement of oil rig Haiyang Shiyou 981 in Vietnam's EEZ and CS

  Legal issues regarding the incident of China's placement of oil rig Haiyang Shiyou 981 in Vietnam's EEZ and CS/ Mai Hong Quy. -- Ho Chi Minh City: Hồng Đức, 2015.- 171p.; 21cm. Dùng cho môn học Công pháp quốc tế. ISBN 9786048658236. Call no. : 341.45 M217-Q98

   6 p hcmute 29/11/2022 16 0

 • Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ

  Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ

  Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ/ Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Quang. -- Tái bản, có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức 2022.- 581tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật sở hữu trí tuệ. ISBN 9786043512489. Call no. : 346.597048 N573-H239

   10 p hcmute 29/11/2022 17 0

 • Giáo trình Luật thương mại Quốc tế: phần 2

  Giáo trình Luật thương mại Quốc tế: phần 2

  Giáo trình Luật thương mại Quốc tế: phần 2/ Trần Việt Dũng. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức 2022.- 443tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật thương mại quốc tế. ISBN 9786043512724. Call no. : 343.087 T772-D916

   14 p hcmute 29/11/2022 13 0

 • Giáo trình Luật thuế

  Giáo trình Luật thuế

  Giáo trình Luật thuế/ Nguyễn Thị Thủy. -- Tái bản có bổ sung (Nối bản). -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức 2022.- 561tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật tài chính. ISBN 9786043513496. Call no. : 343.59704 N573-T547

   8 p hcmute 29/11/2022 14 0

 • Giáo trình những quy định chung về luật dân sự

  Giáo trình những quy định chung về luật dân sự

  Giáo trình những quy định chung về luật dân sự/ Chế Mỹ Phương Đài, Nguyễn Xuân Quang. -- Tái bản lần 1, có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức 2022.- 406tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật dân sự 1. ISBN 9786043512533. Call no. : 346.597 C514-Đ132

   12 p hcmute 29/11/2022 13 0

 • Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam

  Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam

  Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam/ Nguyễn Thị Hoài Phương. -- Tái bản, có bổ sung, sửa chữa. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức 2022.- 640tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật tố tụng dân sự. ISBN 9786043512502. Call no. : 347.597 N573-P577

   9 p hcmute 29/11/2022 14 0

 • Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế

  Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế

  Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế/ Lê Minh Hùng. -- Tái bản, có bổ sung, sửa chữa. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức 2022.- 679tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật dân sự 1. ISBN 9786043512571. Call no. : 346.59705 L433-H936

   29 p hcmute 29/11/2022 10 0

 • Tập bài giảng đại cương văn hóa Việt Nam

  Tập bài giảng đại cương văn hóa Việt Nam

  Tập bài giảng đại cương văn hóa Việt Nam/ Lê Thị Hồng Vân. -- Tái bản, có bổ sung, sửa chữa. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2017.- 243tr.; 21cm. Dùng cho môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam. Call no. : 306.09597 L433-V217

   8 p hcmute 29/11/2022 17 0

 • Sách tình huống (bình luận bản án) Luật sở hữu trí tuệ

  Sách tình huống (bình luận bản án) Luật sở hữu trí tuệ

  Sách tình huống (bình luận bản án) Luật sở hữu trí tuệ/ Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo. -- Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2019.- 635tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật sở hữu trí tuệ. ISBN 9786048977504. Call no. : 346.597048 N573-H239

   24 p hcmute 29/11/2022 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số