Chung cư Nguyễn Chí Thanh

Chung cư Nguyễn Chí Thanh: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng/ Nguyễn Hồng Đức; Nguyễn Minh Đức (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: XDC-49 690.8314 N573-Đ822
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.