• Tập bài giảng lịch sử văn minh thế giới

  Tập bài giảng lịch sử văn minh thế giới

  Tập bài giảng lịch sử văn minh thế giới/ Lê Thế Tài. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2015.- 158tr.; 21cm. Dùng cho môn học Lịch sử văn minh thế giới. Call no. : 909 L433-T129

   8 p hcmute 29/11/2022 11 0

 • Cơ chế giám sát Hiến pháp với việc đảm bảo quyền con người

  Cơ chế giám sát Hiến pháp với việc đảm bảo quyền con người

  Cơ chế giám sát Hiến pháp với việc đảm bảo quyền con người: Sách chuyên khảo/ Vũ Văn Nhiêm, Nguyễn Mạnh Hùng, Lưu Đức Quang. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam, 2013.- 222tr.; 21cm. Dùng cho môn học Pháp luật về quyền con người. Call no. : 342.59708 V986-N576

   15 p hcmute 29/11/2022 16 0

 • Luật tập quán và quyền con người

  Luật tập quán và quyền con người

  Luật tập quán và quyền con người: Sách chuyên khảo/ Phan Nhật Thanh. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam, 2013.- 254tr.; 21cm. Dùng cho môn học Pháp luật về quyền con người. Call no. : 342.08 P535-T367

   49 p hcmute 29/11/2022 13 0

 • Tập bài giảng pháp luật công chứng, luật sư

  Tập bài giảng pháp luật công chứng, luật sư

  Tập bài giảng pháp luật công chứng, luật sư/ Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức 2020.- 161tr.; 21cm. Dùng cho môn học Pháp luật về công chứng, luật sư. ISBN 9786048901042. Call no. : 347.59701 N573-M664

   9 p hcmute 29/11/2022 10 0

 • Bình luận khoa học luật xử lý vi phạm hành chính 2012

  Bình luận khoa học luật xử lý vi phạm hành chính 2012

  Bình luận khoa học luật xử lý vi phạm hành chính 2012/ Nguyễn Cảnh Hợp, Thái Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thu Hà, Mai Thị Lâm, Cao Vũ Minh,... -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam, 2013.- 222tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật hành chính. Call no. : 342.597 N573-H791

   22 p hcmute 29/11/2022 8 0

 • Giao dịch dân sự về bất động sản tập 2

  Giao dịch dân sự về bất động sản tập 2

  Giao dịch dân sự về bất động sản tập 2: Sách chuyên khảo/ Đỗ Văn Đại. -- Xuất bản lần 2. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 896tr.; 21cm. Dùng cho môn học Pháp luật về kinh doanh bất động sản. ISBN 9786043512366. Call no. : 346.59704 Đ631-Đ132

   13 p hcmute 29/11/2022 11 0

 • Giao dịch dân sự về bất động sản tập 1

  Giao dịch dân sự về bất động sản tập 1

  Giao dịch dân sự về bất động sản tập 1: Sách chuyên khảo/ Đỗ Văn Đại. -- Xuất bản lần 2. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 889tr.; 21cm. Dùng cho môn học Pháp luật về kinh doanh bất động sản. ISBN 9786043512359. Call no. : 346.59704 Đ631-Đ132

   8 p hcmute 29/11/2022 10 0

 • Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Tập 2: Bản án và bình luận bản án

  Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Tập 2: Bản án và bình luận bản án

  Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Tập 2: Bản án và bình luận bản án: Sách chuyên khảo/ Đỗ Văn Đại. -- Xuất bản lần 5. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 917tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật dân sự 2. ISBN 9786043512878. Call no. : 346.59702 Đ631-Đ132

   6 p hcmute 29/11/2022 13 1

 • Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại

  Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại

  Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại/ Đỗ Văn Đại. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2021.- 352tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật thương mại 2. ISBN 9786043284478. Call no. : 346.59707 Đ631-Đ132

   13 p hcmute 29/11/2022 12 0

 • Giáo trình tư pháp quốc tế

  Giáo trình tư pháp quốc tế

  Giáo trình tư pháp quốc tế/ Đỗ Thị Mai Hạnh. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 633tr.; 21cm. Dùng cho môn học Tư pháp quốc tế. ISBN 9786043512601. Call no. : 340.90711 Đ631-H239

   19 p hcmute 29/11/2022 11 0

 • Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

  Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

  Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ/ Phan Huy Hồng. -- Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 505tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật thương mại 2. ISBN 9786043512588. Call no. : 343.597 P535-H772

   15 p hcmute 29/11/2022 13 0

 • Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Tập 1: Bản án và bình luận bản án

  Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Tập 1: Bản án và bình luận bản án

  Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam Tập 1: Bản án và bình luận bản án: Sách chuyên khảo/ Đỗ Văn Đại. -- Xuất bản lần 5. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 919tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật dân sự 2. ISBN 9786043512861. Call no. : 346.59702 Đ631-Đ132

   11 p hcmute 29/11/2022 19 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số