• Làm sao biết mưa về

  Làm sao biết mưa về

  Làm sao biết mưa về/ Từ kế Tường . -- Hà Nội: Mỹ Thuật, 2010. - 263tr; 18cm. Call no. : 895.92234 T883-T927

   3 p hcmute 22/05/2024 16 0

 • Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh

  Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh

  Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh/ Phạm Văn Khoa, Hoàng Hữu Kháng, Dương Đại Lâm,... -- Xuất bản lần thứ 3. -- H.: Chính trị Quốc gia, 2019. - 236tr. ; 21cm. Call no. : 959.704092 N576

   10 p hcmute 13/12/2023 118 3

 • Nhật ký trong tù

  Nhật ký trong tù

  Nhật ký trong tù/ Hồ Chí Minh. -- Xuất bản lần thứ 3. -- H.: Chính trị Quốc gia, 2019. - 163tr. ; 18cm. Call no. : 895.9221 H678-M664

   15 p hcmute 13/12/2023 111 0

 • CORONA Trường ca

  CORONA Trường ca

  CORONA/ Xuân Trường. -- H.: Hội nhà Văn, 2022. - 98tr.; 19cm Call no. : 895.92214 X182-T871

   10 p hcmute 11/10/2023 181 0

 • Ca tụng bóng tối

  Ca tụng bóng tối

  Ca tụng bóng tối/ Junichoro Tanizaki. -- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp Hồ Chí Minh, 2014. - 72tr.; 22cm Call no. : 895.6344 T164

   12 p hcmute 11/10/2023 204 1

 • Tấm lòng nhà giáo - tập ba: Thơ nhiều tác giả

  Tấm lòng nhà giáo - tập ba: Thơ nhiều tác giả

  Tấm lòng nhà giáo - tập ba: Thơ nhiều tác giả / Trần Thân Mộc, Nguyễn Nghĩa Dân, Hồ Cơ, Cao Đức Tiến. -- H.: Giáo Dục, 2003. - 284tr.; 21cm Call no. : 895.9221 T153

   12 p hcmute 11/10/2023 188 2

 • Nhân Nhiên: Quyển 1: Lời nguyền và định mệnh

  Nhân Nhiên: Quyển 1: Lời nguyền và định mệnh

  Nhân Nhiên: Quyển 1: Lời nguyền và định mệnh/ Phan Võ Nguyệt Quang. -- văn học Việt Nam. - 275tr.; 21cm Call no. : 895.9223 P535-Q124

   8 p hcmute 11/10/2023 187 0

 • Gửi lại mùa thu cũ: Thơ

  Gửi lại mùa thu cũ: Thơ

  Gửi lại mùa thu cũ: Thơ/ Hoàng Giáp Tôn. -- H.: Hội nhà Văn, 2014. - 159tr.; 21cm. Call no. : 895.9221 H678-T663

   12 p hcmute 11/10/2023 171 2

 • Ký ức hai góc đối chiến

  Ký ức hai góc đối chiến

  Ký ức hai góc đối chiến/ Nguyễn Tiến Hùng. -- . -- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2021. - 312tr.; 24cm. Call no. : 895.9228403 N573-H936

   13 p hcmute 11/10/2023 228 0

 • Đinh Xuân Hòa với điện ảnh kịch nói Sài Gòn trước năm 1975: Cuộc đời và tác phẩm

  Đinh Xuân Hòa với điện ảnh kịch nói Sài Gòn trước năm 1975: Cuộc đời và tác phẩm

  Đinh Xuân Hòa với điện ảnh kịch nói Sài Gòn trước năm 1975: Cuộc đời và tác phẩm/ Đinh Thị Ánh Nguyệt. -- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2023. - 536tr.; 24cm. Call no. : 791.43 Đ584-N576

   8 p hcmute 11/10/2023 138 0

 • Người lính, Nghiệp thầy

  Người lính, Nghiệp thầy

  Người lính, Nghiệp thầy/ Nguyễn Tiến Hùng. -- TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2022. - 224tr.; 21cm. Call no. : 895.9221 N573-H936

   20 p hcmute 11/10/2023 150 0

 • Tấm lòng nhà giáo - tập hai: Thơ nhiều tác giả

  Tấm lòng nhà giáo - tập hai: Thơ nhiều tác giả

  Tấm lòng nhà giáo - tập hai: Thơ nhiều tác giả / Trần Thân Mộc, Nguyễn Nghĩa Dân, Hồ Cơ, Cao Đức Tiến. -- H.: Giáo Dục, 2001. - 459tr.; 21cm Call no. : 895.9221 T153

   15 p hcmute 11/10/2023 138 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute288820vi