• Giáo trình luật hôn nhân gia đình Việt Nam

  Giáo trình luật hôn nhân gia đình Việt Nam

  Giáo trình luật hôn nhân gia đình Việt Nam/ Nguyễn Văn Tiến. -- Tái bản lần 1, có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 598tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật hôn nhân và gia đình. ISBN 9786043512465. Call no. : 346.59701 N573-T562

   16 p hcmute 29/11/2022 11 0

 • Giáo trình luật lao động

  Giáo trình luật lao động

  Giáo trình luật lao động/ Trần Hoàng Hải. -- Tái bản,có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 705tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật lao động. ISBN 9786043519044. Call no. : 344.59701 T772-H149

   14 p hcmute 29/11/2022 14 1

 • Giáo trình luật ngân hàng

  Giáo trình luật ngân hàng

  Giáo trình luật ngân hàng/ Nguyễn Văn Vân. -- Tái bản lần 3, nối bản. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022.- 454tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật ngân hàng. ISBN 9786043512472. Call no. : 345.597082 N573-V217

   10 p hcmute 29/11/2022 12 0

 • Luật Hợp đồng Việt Nam: phần 2-Bản án và Bình luận Bản án

  Luật Hợp đồng Việt Nam: phần 2-Bản án và Bình luận Bản án

  Luật Hợp đồng Việt Nam: phần 2-Bản án và Bình luận Bản án: Sách chuyên khảo/ Đỗ Văn Đại. -- Xuất bản lần thứ 8. -- TP. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2020.- 1058tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật dân sự 2. ISBN 9786047379415. Call no. : 346.59702 Đ631-Đ132

   20 p hcmute 29/11/2022 28 6

 • Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam

  Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam

  Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam/ Võ Thị Kim Oanh. -- Tái bản có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2021. - 767tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật tố tụng hình sự.. ISBN 9786043187779. Call no. : 345.5970711 V872-O11

   22 p hcmute 29/11/2022 16 0

 • Giáo trình xã hội học đại cương

  Giáo trình xã hội học đại cương

  Giáo trình xã hội học đại cương/ Phạm Đức Trọng. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2020 .- 237tr.; 21cm. Dùng cho môn học Nhập môn xã hội học. ISBN 9786048900625. I. Hoàng Thế Cường. II. Nguyễn Hữu Túc. Call no. :301 P534-T853

   18 p hcmute 29/11/2022 14 1

 • Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền

  Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền

  Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền/ Vũ Văn Nhiêm. -- Tái bản lần 1, có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2017 .- 385tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật Hiến pháp ISBN 9786048905972 Call no. :342.59707 V986-N576

   27 p hcmute 29/11/2022 12 0

 • Sách tình huống (bình luận bản án) Luật tố tụng dân sự

  Sách tình huống (bình luận bản án) Luật tố tụng dân sự

  Sách tình huống (bình luận bản án) Luật tố tụng dân sự/ Nguyễn Văn Tiến. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2021 .- 691tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật tố tụng dân sự. ISBN 9786043282252. I. Huỳnh Quang Thuận. II. Lê Thị Mận. III. Nguyễn Thị Hoài Trâm. IV. Nguyễn Trần Bảo Uyên. V. Nguyễn Trương Tín. VI. Phạm Thị Thúy. VII. Phan Nguyễn Bảo Ngọc. VIII. Xa Kiều...

   26 p hcmute 29/11/2022 16 1

 • Tập bài giảng tâm lý học quản lý

  Tập bài giảng tâm lý học quản lý

  Tập bài giảng tâm lý học quản lý/ Phạm Văn Dinh, Lê Văn Bích. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2021 .- 163tr.; 21cm. Dùng cho môn học Tâm lý học. ISBN 9786043384666. I. Lê Văn Bích. Call no. :658.001 P534-D584

   11 p hcmute 29/11/2022 10 0

 • Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần chung

  Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần chung

  Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần chung/ Trần Thị Quang Vinh. -- Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022 .- 496tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật hình sự 1. ISBN 9786043512458. I. Hoàng Thị Tuệ Phương. II. Mai Khắc Phúc. III. Nguyễn Thị Ánh Hồng. IV. Nguyễn Thị Phương Hoa. V. Phan Anh Tuấn. VI. Vũ Thị Thúy. Call no....

   6 p hcmute 29/11/2022 15 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần các tội phạm - Quyển 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần các tội phạm - Quyển 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần các tội phạm - Quyển 2/ Trần Thị Quang Vinh. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022 .- 471tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật hình sự 2. ISBN 9786043512441. I. Mai Khắc Phúc. II. Nguyễn Thị Ánh Hồng. III. Nguyễn Thị Phương Hoa. IV. Phan Anh Tuấn. V. Vũ Thị Thúy. Call no. :345.59703 T772-V784

   4 p hcmute 29/11/2022 13 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: phần các tội phạm quyển 1

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: phần các tội phạm quyển 1

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: phần các tội phạm quyển 1/ Trần Thị Quang Vinh. -- Tái bản lần thứ nhất,có sửa đổi ,bổ sung. -- TP. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2022 .- 502tr.; 21cm. Dùng cho môn học Luật hình sự 2. ISBN 9786043512434. I. Mai Khắc Phúc. II. Nguyễn Thị Ánh Hồng. III. Nguyễn Thị Phương Hoa. IV. Phan Anh Tuấn. V. Vũ Thị Thúy. Call no. :345.59703 T772-V784

   5 p hcmute 29/11/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số