• Business law. Course book

  Business law. Course book

  Business law. Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - viii, 436p; 30cm. ISBN 9781445368221 Call no. : 346.7307 B979

   12 p hcmute 22/05/2024 14 0

 • Finance: management accounting and financial reporting. Course book

  Finance: management accounting and financial reporting. Course book

  Finance: management accounting and financial reporting. Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - viii, 602p; 30cm. ISBN 9781445368221 Call no. : 657 F491

   12 p hcmute 22/05/2024 11 0

 • Business strategy: Course book

  Business strategy: Course book

  Business strategy: Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - 311 p.; 30cm. ISBN 9781445368245 Call no. : 658.4012 B979

   12 p hcmute 22/05/2024 9 0

 • Research project. Course book

  Research project. Course book

  Research project. Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - 306 p.: ill; 30cm ISBN 9781445368252 Call no. : 658.404 R432

   14 p hcmute 22/05/2024 9 0

 • Giáo trình marketing thông tin thư viện

  Giáo trình marketing thông tin thư viện

  Giáo trình marketing thông tin thư viện/ Dương Thị Vân (ch.b), Hoàng Thị Thục, Âu Thị Cẩm Linh. -- TP. Hồ Chí Minh.: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2020. - 24tr.; 24cm. ISBN 9786047379927 Call no. : 027 D928-V217

   21 p hcmute 22/05/2024 50 0

 • Management: communications and achieving results

  Management: communications and achieving results

  Management: communications and achieving results . Course book. -- 3rd ed. -- London: BPP Learning Media, 2013. - 372 p.; 30cm ISBN 9781445368337 Call no. : 658.45 M266

   12 p hcmute 22/05/2024 11 1

 • Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản

  Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản

  Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản. -- H.: Ngân hàng thế giới, 2012. - 151tr.: minh hoạ ; 25cm. Ấn phẩm kèm theo Công khai thu nhập, tài sản: Minh hoạ qua trường hợp điển hình ISBN 9780821394526 Call no. : 352.5 V656

   16 p hcmute 22/05/2024 10 0

 • Cutting edge: advanced with key, workbook

  Cutting edge: advanced with key, workbook

  Cutting edge: advanced with key, workbook/ Peter Moor, Sarah Cunningham. -- Seventh impresson. -- England: Longman, 2009. - 95 p.; 27cm. ISBN 9780582469457 Call no. : 428 M819

   9 p hcmute 22/05/2024 12 0

 • New cutting edge: upper intermediate with key, workbook

  New cutting edge: upper intermediate with key, workbook

  New cutting edge: upper intermediate with key, workbook/ Jane Comyns Carr, Frances Eales. -- Second impression . -- England: Longman, 2006. - 111 p.; 27cm. ISBN 9780582825284 Call no. : 428 C742

   9 p hcmute 22/05/2024 10 0

 • New cutting edge: intermediate with mini-dictionary, Students' book

  New cutting edge: intermediate with mini-dictionary, Students' book

  New cutting edge: intermediate with mini-dictionary, Students' book/ Sarah Cunningham, Peter Moor. -- Twelfth impression. -- England: Longman, 2011. - 175 p.; 27cm ISBN 9780582825178 Call no. : 428 C973

   11 p hcmute 22/05/2024 13 0

 • New cutting edge: upper intermediate, workbook

  New cutting edge: upper intermediate, workbook

  New cutting edge: upper intermediate, workbook/ Jane comyns carr, Frances eales. -- 2nd ed. -- Singapore: Longman, 2006. - 94 p.; 27cm. ISBN 9781405830966 Call no. : 428 C742

   10 p hcmute 22/05/2024 11 0

 • New cutting edge: advanced, workbook

  New cutting edge: advanced, workbook

  New cutting edge: advanced, workbook/ Peter Moor, Sarah Cunningham. -- England: Longman, 2003. - 79 p.; 27cm. ISBN 9781405830980 Call no. : 428 M819

   9 p hcmute 22/05/2024 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute