• Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  This book gives a systematic exposition of abrasive erosion and corrosion of hydraulic machinery in both theory and engineering practice, and is the first comprehensive volume to cover this area in depth. All the important subjects are discussed including fundamentals, calculation, analysis and numerical simulation of liquid-solid flow design, erosion-resistant materials, interaction between cavitation and abrasive erosion, and corrosion of...

   10 p hcmute 11/09/2023 20 0

 • Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery

  This book gives a systematic exposition of abrasive erosion and corrosion of hydraulic machinery in both theory and engineering practice, and is the first comprehensive volume to cover this area in depth. All the important subjects are discussed including fundamentals, calculation, analysis and numerical simulation of liquid-solid flow design, erosion-resistant materials, interaction between cavitation and abrasive erosion, and corrosion of...

   8 p hcmute 11/09/2023 25 0

 • Femtosecond beam science

  Femtosecond beam science

  This book explores recent developments and advances in femtosecond beam science, making these more accessible through contributions from leaders in the field. Each contribution aims to make the particular area of femtosecond beam science accessible through explaining the particular field, reviewing recent advances worldwide, and featuring important results and possible future uses of femtosecond pulses in the field. Femtosecond beam science is...

   11 p hcmute 11/09/2023 10 0

 • Applied fluid mechanics

  Applied fluid mechanics

  This popular applications-oriented approach to engineering technology fluid mechanics covers all of the basic principles of fluid mechanics--both statics and dynamics--in a clear, practical presentation that ties theory directly to real devices and systems used in chemical process industries, manufacturing, plant engineering, waste water handling and product design. "The Big Picture" sections--focus on real products or systems where the...

   12 p hcmute 21/03/2023 154 0

 • Dạy học vẽ kỹ thuật dựa vào công nghệ tương tác ảo: Sách chuyên khảo

  Dạy học vẽ kỹ thuật dựa vào công nghệ tương tác ảo: Sách chuyên khảo

  Dạy học vẽ kỹ thuật dựa vào công nghệ tương tác ảo: Sách chuyên khảo/ Trần Kim Tuyền. -- Tp.Hồ Chí Minh.: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2022. - 131tr.: Bảng, Minh họa 24cm. Call no. : 604.2 T772-T968

   13 p hcmute 28/02/2023 216 5

 • Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

  Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

  Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu/ Vũ Minh Tuấn (chủ biên), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương, Nguyễn Thành Trung. -- H.: Xây dựng, 2020. - 200tr.; 21cm. ISBN 9786048232788 Call no. : 627.58 V986-T883

   16 p hcmute 06/01/2023 170 0

 • Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình

  Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình

  Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình /Vũ Thanh Tú(chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Thu Huyền... - Hà Nội: Xây dựng, 2021. - 298tr.; 21cm. ISBN 9786048260552 Call no. : 627.52 V986-T883

   20 p hcmute 19/12/2022 163 0

 • Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó

  Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó

  Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó /Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng. - H. : Xây dựng, 2021. - 200tr.; 21 cm. ISBN 9786048260569 Call no. : 627.52 N573-A596

   14 p hcmute 19/12/2022 145 0

 • Vật liệu Nano: Phương pháp chế tạo, đánh giá và ứng dụng

  Vật liệu Nano: Phương pháp chế tạo, đánh giá và ứng dụng

  Vật liệu Nano: Phương pháp chế tạo, đánh giá và ứng dụng /Đặng Mậu Chiến. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2018. - 280tr.; 24cm. ISBN 9786047360499 Call no. : 620.115 DD-C533

   17 p hcmute 19/12/2022 156 3

 • Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước

  Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước

  Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước /Nguyễn Lương Bằng(chủ biên), Trần Quốc Lập. -H.: Xây dựng, 2021. - 300tr.; 21cm. ISBN 9786048260521 Call no. : 627.52 N573-B216

   12 p hcmute 19/12/2022 114 0

 • Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển

  Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển

  Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển /Lê Hải Trung (chủ biên), Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Roanh,... - H.: Xây dựng, 2021. - 200tr.; 21cm. ISBN 9786048260538 Call no. : 627.58 L433-T871

   7 p hcmute 15/12/2022 165 0

 • Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó

  Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó

  Tác Động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó/ Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng. -- H. : Xây dựng, 2021. - 200tr.; 21 cm. Call no. : 627.52 N573-A596

   15 p hcmute 05/12/2022 120 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hcmute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhcmute291970vi