• Innovative strategies for implementing FinTech in banking

  Innovative strategies for implementing FinTech in banking

  Innovative strategies for implementing FinTech in banking/ Yousif Abdullatif Albastaki, Anjum Razzaque, Adel M. Sarea [editors]. -- Hershey PA, USA : IGI Global, Business Science Reference, 2021. xxiii, 367p.; 30cm. Call no. : 332.1068 I586

   25 p hcmute 28/11/2022 7 0

 • International financial reporting & ananlysis

  International financial reporting & ananlysis

  International financial reporting & ananlysis/ David Alexander, Ann Jorissen...[et all]. -- 8th ed. -- United Kingdom: Cengage, 2020. xvii, 908p.; 25cm. Call no. : 657.3 I612

   18 p hcmute 28/11/2022 10 0

 • Business accounting and finance

  Business accounting and finance

  Business accounting and finance/ Catherine Gowthorpe. -- 5th ed. -- United Kingdom: Cengage, 2021. xiii, 516p.; 28cm. Call no. : 657 G723

   16 p hcmute 28/11/2022 7 0

 • Business analysis valuation

  Business analysis valuation

  Business analysis valuation/ Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Erik Peek. -- 6th ed. (IFRS Edition). -- United Kingdom: Cengage, 2022. xv, 584 p.; 30cm. Call no. : 658.15 P156

   17 p hcmute 28/11/2022 7 0

 • Management accounting for business

  Management accounting for business

  Management accounting for business/ Colin Drury, Mike Tayles. -- 8th ed. -- United Kingdom: Cengage, 2022. xix, 566 p.: ill; 28cm. Call no. : 658.15 D796

   21 p hcmute 28/11/2022 7 0

 • Principles of financial accounting

  Principles of financial accounting

  Principles of financial accounting/ Earl K. Stice, James D. Stice...[et all]. -- 3th ed. (IFRS Edition). -- Taipei, Taiwan: Cengage, 2021. xxiv, 706 p.: ill; 30cm. Call no. : 657 P957

   25 p hcmute 28/11/2022 15 0

 • Principles of financial accounting

  Principles of financial accounting

  Principles of financial accounting/ Earl K. Stice, James D. Stice...[et all]. -- 3th ed. (IFRS Edition). -- Taipei, Taiwan: Cengage, 2021. xxiv, 706 p.: ill; 30cm. Call no. : 657 P957

   27 p hcmute 28/11/2022 5 0

 • Corporate financial accounting

  Corporate financial accounting

  Corporate financial accounting/ Carl S. Warren, Jefferson P. Jones. -- 16th ed. -- Boston: Cengage, 2020. xix, 760 p.: ill; 29cm. Call no. : 657 W286

   21 p hcmute 28/11/2022 6 0

 • Managerial accounting

  Managerial accounting

  Managerial accounting/ Carl S. Warren, William B. Tayler. -- 16th ed. -- Boston: Cengage, 2020. xxi, 822 p.: ill; 29cm. Call no. : 658.15 W286

   26 p hcmute 28/11/2022 6 0

 • Financial reporting, financial statement analysis, and valuation: a strategic perspective

  Financial reporting, financial statement analysis, and valuation: a strategic perspective

  Financial reporting, financial statement analysis, and valuation: a strategic perspective/ James M. Wahlen, Stephen P. Baginski, Mark T. Bradshaw. -- 10th ed. -- Boston, USA: Cengage, 2022. xxv, 803 p.: ill; 27 cm. Call no. : 657.3 W137

   28 p hcmute 28/11/2022 7 0

 • Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

  Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

  Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương/ Tạ Văn Lợi. -- Tái bản lần thứ hai. -- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 359tr.: ảnh, bảng; 21cm. Dùng cho môn học Nghiệp vụ ngoại thương. ISBN 9786049469411. Call no. : 382 T111-L834

   17 p hcmute 08/11/2022 59 8

 • Quản lý chuỗi cung ứng for dummies

  Quản lý chuỗi cung ứng for dummies

  Quản lý chuỗi cung ứng for dummies/ Daniel Stanton; Khánh Trang (dịch). -- H.: Công Thương, Công ty sách Thái Hà, 2021. - xiii, 470tr.: 24 cm. Dùng cho môn học Quản trị kho bãi. ISBN 9786043114591. Call no. : 658.72 S792

   20 p hcmute 08/11/2022 47 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số