Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường

Trong nhiều năm quan Robert Wallace, biên tập viên cao cấp đáng kinh của The Free Press đã yêu cầu tôi viết một cuốn sách về tiếp thị dành cho các nhà quản lý trình bày tư duy tiếp thị mới nhất mà không phải cuốn sách dày như loại 700 trang
Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn
Số phân loại: 658.8 K87