Introduction to Forensic Sciences

Giới thiệu về Forensic Khoa học, Second Edition là phiên bản hiện hành của sách giáo khoa bán chạy nhất giới thiệu. Tiến sĩ William Eckert, một trong những tác giả đầu tiên của thế giới trong lĩnh vực pháp y, trình bày từng lĩnh vực riêng biệt mà chung bao gồm các ngành khoa học pháp y trong một thời trang, hợp lý, không có kỹ thuật tương đối.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.