Giáo trình PowerPoint 2007

Nội dung tài liệu được đề cập đến các chức năng chính của PowerPoint 2007: Các chức năng soạn thảo căn bản;Giới thiệu Microsoft Power Point 2007;Các cải tiến của Microsoft Power Point 2007;Khởi động Power Point;Các thành phần cơ bản;Tạo một trình diễn đơn giản;Lưu - đóng và mở file Power Point;Làm việc với Slide;Nhập liệu nội dung vào Slide;Bài tập;Định dạng Slide;Sử dụng Slide Master;Chọn lại Theme;Sử dụng Theme Color;Textbox;Đối tượng Shape;Sử dụng Header - Footer;Bài tập;Bảng biểu - Hình ảnh - Âm thanh;Định dạng Slide với Slide Layout;Tạo bảng (Table);Đưa WordArt vào slide;Hình ảnh;Trình diễn với âm thanh;Đưa video vào slide;Thêm biểu đồ;Thêm SmartArt;Bài tập;Trình diễn;Xem trình diễn;Sử dụng Animation;Slide Transition;Công cụ trong quá trình biểu diễn;Lưu một trình diễn với dạng Slide Show - PowerPoint 2003;Để tạo một trình diễn tốt;Bài tập.