FORENSIC ENGINEERING INVESTIGATION

Pháp y kỹ thuật là việc điều tra các vật liệu , sản phẩm , cấu trúc hoặc các thành phần thất bại hoặc không hoạt động hoặc hoạt động như dự định, gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại cho tài sản.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.