Bài giảng: Quản trị tài chính

Môn học này được thiết kế trên cơ sở các môn học, Tài chính công ty (Corporate
Finance), Quản trị tài chính ( Financial Management), Thị trường tài chính (Financial
Markets), và Tài chính quốc tế ( Internationnal Finance) được giảng dạy trong các
trường đại học. Trọng tâm của môn học hướng vào việc ra các quyết định tài chính,
vì vậy các kiến thức từ môn học sẽ giúp ích cho các nhà hoạch định chính sách và
điều hành doanh nghiệp có được các kiến thức và kỹ năng, cũng như công cụ để ra
các quyết định một cách hữu hiệu và hiệu quả.