An Introduction to Pattern Recognition

Cuốn sách này mô tả các thủ tục công nhận mô hình cơ bản, cùng với thực tế thể áp dụng
cation của các kỹ thuật trên các vấn đề thế giới thực. Một nhấn mạnh được đặt trên
thống kê lý thuyết về phân biệt đối xử, nhưng phân nhóm cũng nhận được một số sự chú ý. Vì vậy,
đối tượng của cuốn sách này có thể được tóm gọn trong một từ duy nhất: 'phân loại',
cả hai giám sát (sử dụng thông tin lớp học để thiết kế một phân loại - tức là phân biệt đối xử) và
không có giám sát (phân bổ cho các nhóm mà không có thông tin lớp học - nghĩa là clustering)