XÁC ÐỊNH XÁC SUẤT DỪNG CỦA MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC VỚI RÀNG BUỘC CAN NHIỄU

Đánh giá xác suất dừng của mạng vô tuyến nh n thức với sự hợp tác giữa người dùng thứ cấp trên nền tảng mô hình mạng vô tuyến nhận thức (Underlay), vẫn không làm ảnh hưởng tới người dùng chính, giới hạn và điều tiết được lượng nhiễu mà người dùng chính có thể chấp nhận được và thông tin truyền đi không bị ảnh hưởng.