Quản lý nhà nước về Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Quản lý nhà nước về thư viện là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho hoạt động thư viện tuân theo những quy định của pháp luật

Từ khóa: Thư viện; Quản lý nhà nước

27 p ovanketv 19/10/2018 139 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.