Phân tích ứng xử phi tuyến dầm composite chịu tác dụng tải trọng điều hòa di động

Trong bài báo này, ứng xử phi tuyến của dầm Composite chịu tải trọng điều hòa di động được phân tích dựa trên lý thuyết dầm Timosenko và quan hệ biến dạng chuyển vị phi tuyến Von-Karman. Phương trình động lực học của dầm được thiết lập dựa trên nguyên lý Hamilton dưới dạng phương trình Lagrange với điều kiện biên thoả mãn hệ số nhân tử Lagrange.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.