Phân tích kết cấu vỏ bằng phân tử MTC3 được làm trơn trên cạnh (ES-MITC3)

Trong đề tài này, phương pháp phần tử hữu hạn trơn trên cạnh phần tử ES-FEM
(the edge smoothed finite element method) được phát triển cho phần tử MITC3 dùng để phân tích tĩnh kết cấu vỏ phẳng theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất. Kết cấu được mô phỏng bằng các phần tử tam giác ba nút với năm bậc tự do cho mỗi nút. Nhờ vào kỹ thuật làm trơn ES-FEM, ma trận độ cứng phần tử được tính toán dựa vào tích phân trên cạnh của phần tử.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.