Nghiên cứu khả năng đóng rắn của tro bay với hệ nguyên liệu đá mi và sỏi đỏ trong làm vật liệu không nung

Tro bay là chất thải công nghiệp nhiệt điện đang được nghiên cứu sử dụng trong vật liệu hoạt hóa geopolymer. Nghiên cứu này sử dụng tro bay kết hợp với đá mi bụi và sỏi đỏ để làm vật liệu xây dựng. Hàm lượng tro bay sử dụng là 10, 20, 30% theo khối lượng vật liệu. Dung dịch hoạt hóa kiềm đóng vai trò lượng dung dịch tạo hình với tỷ lệ từ dung dịch – tro bay là 0.4 -0.7 theo khối lượng.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.