Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh - Thực trạng và một số giải pháp: Tiểu luận cuối khóa lớp bồi dưỡng theo chức danh Thư viện viên hạng II

Công tác đào tạo người dùng tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp người dùng tin có thể nắm bắt những thông tin giá trị phù hợp với như cầu tin của mình. Đây cũng là mục đích cuối cùng của hoạt động thông tin thư viện hướng đến việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng tin. Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin được xem là tiêu chuẩn là thước đo để đánh giá chất lượng hoạt động thông tin thư viện.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.