HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu công tác lập kế hoạch sản xuất giày tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình. Trên cơ sở hệ thống lí luận về công tác lập kế hoạch sản xuất, ta tiến hành tìm hiểu thực trạng công tác lập kế hoạch của Công ty, phân tích dữ liệu tổng hợp ưu nhược điểm, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn cho công tác lập kế hoạch sản xuất.

Từ khóa: lập kế hoạch sản xuất

22 p ovanketv4 11/05/2018 102 4

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.