Giáo trình Hán Nôm

Do những điều kiện lịch sửi và địa lý nhất định, nền văn hóa Việt Nam, bao gồm ngôn ngữ, văn học và nhiều lĩnh vực khác, đã tiếp thu có chọn lọc những yếu tố của ngôn ngữ, văn học và văn hóa Trung Quốc