Giáo trình công nghệ trồng trọt

Như chúng ta đã biết trong tất cả các mối quan hệ giữa môi trường và phát triển biểu hiện ở mối quan hệ giữa con người với tự nhiên luôn diễn ra phức tạp, nó là tổng hòa những quan hệ tự nhiên với lợi ích của con người. Con người sử dụng khai thác tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí, động thực vật và nhiều tài nguyên khác