Đề xuất ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý và tự động hóa Thư viện HCMUTE

Bài viết đề cập đến các thông tin tổng quan về một hệ thống RFID áp dụng cho thư viện, qua đó giúp người đọc có một cái nhìn bao quát và toàn diện nhất về công nghệ này
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.