CÁC NGUYÊN LÝ CỦA DÒNG CHẢY CHẤT LỎNG VÀ SÓNG MẶT TRONG SÔNG, CỬA SÔNG, BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

Quyển sách “Các nguyên lý của dòng
chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương” đợc
ông biên soạn
làm giáo trình giảng dạy trong một năm tại Tưrờng
đại học Utrecht và được
Nhà xuất
bản AQUA ấn hành lần đầu tiên vào năm 1989, tái bản vào năm 1994 không có sửa đổi.
Sách chủ yếu đề cập đến những nguyên lý cơ bản của cơ học chất lỏng trong sông, cửa
sông, biển và đại dương. Cuốn sách này có thể chia làm ba phần chính: cơ chất lỏng ứng
dụng, sóng dài và sóng ngắn; ngoài ra phần phụ lục đề cập đến các phương pháp toán
học dùng trong cơ chất lỏng.