• Tính toán thủy lực các công trình tháo nước

  Tính toán thủy lực các công trình tháo nước

  Tính toán thủy lực các công trình tháo nước/ Nguyễn Chiến. -- Hà Nội: xây Dựng, 2012 186tr.; 27cm Dewey Class no. : 627.125 -- dc 22Call no. : 627.125 N573 - C533

   11 p hcmute 04/10/2021 27 1

 • Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông

  Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông

  Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông/ Lương Phương Hậu, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Thị Hải Lý. -- H: Xây dựng, 2011 342tr.; 24cm Dewey Class no. : 627.125 -- dc 22Call no. : 627.125 L964-H368

   6 p hcmute 04/10/2021 22 0

 • Thủy lực công trình thoát nước

  Thủy lực công trình thoát nước

  Thủy lực công trình thoát nước/ Trần Đình Nghiên. -- H.: Xây dựng, 2010 228tr.; 27cm Dewey Class no. : 627 -- dc 22Call no. : 627 T772-N576

   6 p hcmute 04/10/2021 23 0

 • Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình = Domestic and Inductrial Wastewater treatment - Calculation and Engineering design

  Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình = Domestic and Inductrial Wastewater treatment - Calculation and Engineering design

  Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình = Domestic and Inductrial Wastewater treatment - Calculation and Engineering design / Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân. -- Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa. -- Tp.HCM: Đại học Quốc gia, 2008 519tr.; 23cm Dewey Class no. : 628.4 -- dc 22Call no. : 628.4 L213-T827

   11 p hcmute 04/10/2021 20 0

 • Kỹ thuật môi trường = Environmental engineering

  Kỹ thuật môi trường = Environmental engineering

  Kỹ thuật môi trường = Environmental engineering/ Lâm Minh Triết. -- Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung. -- Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007 746tr.; 24cm Dewey Class no. : 628 -- dc 22Call no. : 628 L213-T827

   12 p hcmute 04/10/2021 23 2

 • Kỹ thuật môi trường

  Kỹ thuật môi trường

  Kỹ thuật môi trường/ Hoàng Kim Cơ (ch.b), Trần Hữu Uyển, Lương Đức Phẩm,... -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2005 431tr.; 27cm Dewey Class no. : 628 -- dc 21Call no. : 628 H678-C652

   9 p hcmute 04/10/2021 22 1

 • Kỹ thuật môi trường

  Kỹ thuật môi trường

  Kỹ thuật môi trường / Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ. -- Tái bản lần thứ năm. -- Hà Nội: Giáo dục, 2007 227tr : 20cm Dewey Class no. : 628 -- dc 21Call no. : 628 T164-Đ632

   9 p hcmute 04/10/2021 26 0

 • Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản

  Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản

  Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản / Lê Văn Nãi. -- Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2000 216tr ; 24cm Dewey Class no. : 628 -- dc 21Call no. : 628 L433-N155

   7 p hcmute 04/10/2021 21 0

 • Môi trường và những vấn đề cần quan tâm

  Môi trường và những vấn đề cần quan tâm

  Môi trường và những vấn đề cần quan tâm/ Giáp Kiều Hưng (ch.b), Phan Công Chung, Đặng Nguyễn Ngô,... -- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2004 312tr.; 19cm Dewey Class no. : 628 -- dc 21Call no. : 628 G434-H936

   9 p hcmute 04/10/2021 19 0

 • Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học

  Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học

  Lập dự án và thiết kế nhà máy trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp sinh học/ Hoàng Đình Hòa, Phạm Tuấn Anh. -- Hà Nội: Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2017 . - 228tr.: hình vẽ, bảng, 24cm --- Dewey Class no. : 664.0028 -- dc 23 --- Call no. : 664.0028 H678-H678. Sách có tại Phòng mượn, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

   11 p hcmute 28/06/2021 80 4

 • Công nghệ chế biến khí

  Công nghệ chế biến khí

  Công nghệ chế biến khí/ Nguyễn Thị Minh Hiền . -- Xuất bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung. -- Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018 . - ., 24cm --- Dewey Class no. : 665.773 N573-H633. Sách có tại Phòng mượn, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

   10 p hcmute 28/06/2021 37 1

 • Công nghệ chế biến thực phẩm

  Công nghệ chế biến thực phẩm

  Công nghệ chế biến thực phẩm/ Lê Văn Việt Mẫn (ch.b.), Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền,... -- Tái bản lần thứ 1. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010 . - 1019tr.; 24cm --- Dewey Class no. : 664 -- dc 21 --- Call no. : 664 L433-M266. Sách có tại Phòng mượn, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

   9 p hcmute 28/06/2021 134 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429