Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Chiến thắng Điện Biên Phủ giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại (1954 - 2024)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại (1954 - 2024)" là một tài liệu quan trọng ghi lại toàn bộ các bài nghiên cứu, thảo luận và phân tích được trình bày tại hội thảo. Hội thảo này được tổ chức nhằm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một trong những trận đánh quyết định của chiến tranh Đông Dương, đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp và là bước ngoặt quan trọng dẫn đến độc lập của Việt Nam.
Nội dung chính của Kỷ yếu có thể bao gồm:
1. Giới thiệu chung: Lược sử về chiến dịch Điện Biên Phủ, bối cảnh lịch sử, quân sự và chính trị trước khi diễn ra trận đánh.
2. Phân tích chiến thuật và chiến lược: Chi tiết các chiến thuật, kế hoạch và chiến lược quân sự mà quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã sử dụng để đạt được chiến thắng, cũng như sự chuẩn bị và hậu cần phức tạp.
3. Giá trị lịch sử: Ảnh hưởng của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với tiến trình lịch sử Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cũng như tác động đến các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
4. Tầm vóc thời đại: Sự kiện này đã làm thay đổi cục diện chính trị - quân sự của thế giới như thế nào và nó có ý nghĩa gì trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.
5. Di sản và bài học: Các bài học lịch sử có thể rút ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, di sản của nó đối với thế hệ hiện tại và tương lai.
6. Tổng kết và đề xuất: Các đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo, giáo dục lịch sử và sử dụng di sản lịch sử trong giáo dục và phát triển cộng đồng.
Mục đích của Kỷ yếu:
Kỷ yếu này không chỉ là tài liệu lưu trữ các thông tin khoa học mà còn là nguồn tài liệu giáo dục quý giá, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định bản sắc và lòng tự hào dân tộc. Nó cũng cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc quảng bá, giáo dục lịch sử và văn hóa Việt Nam cho các thế hệ tương lai.