• The American sign languade puzzle book - Volume VN1697

  The American sign languade puzzle book - Volume VN1697

  The American sign languade puzzle book - Volume VN1697/ Justin Segal. -- New York: McGraw-Hill, 2006. 160p.; 27cm ISBN 0071475958 Dewey Class no. : 419 -- dc 22 Call no. : 419 S454

   26 p hcmute 22/07/2022 8 0

 • Handbook of American idioms and idiomatic usage

  Handbook of American idioms and idiomatic usage

  Handbook of American idioms and idiomatic usage/ Harold C. Whitford,Robert J. Dixson. -- New York: Simon and Schuster, 1953. 155p.; 20cm Dewey Class no. : 423 -- dc 21 Call no. : 423 W595

   5 p hcmute 22/07/2022 10 0

 • Dictionnaire francais - anglais

  Dictionnaire francais - anglais

  Dictionnaire francais - anglais/ Louis Chaffurin, Jean Mergault. -- Paris: Librairie Larousse, 1928. 678p.; 15cm. Dewey Class no. : 443.23 -- dc 21 Call no. : 443.23 C433

   8 p hcmute 22/07/2022 8 0

 • Tech talk: Elementary teacher's book

  Tech talk: Elementary teacher's book

  Một khóa học dành cho người lớn học trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp và khoa học, những người cần tiếng Anh để giao tiếp hàng ngày tại nơi làm việc. Call no. : 428.24 H737

   4 p hcmute 27/06/2022 25 0

 • Explaining English grammar

  Explaining English grammar

  Được thiết kế để giúp giáo viên hiểu và giải thích ngữ pháp tiếng Anh, cuốn sách này khám phá các lĩnh vực có vấn đề, chú trọng đến ý nghĩa. Call no. : 425 Y95

   10 p hcmute 27/06/2022 78 0

 • Beginner's English reader

  Beginner's English reader

  Call no. : 428.64 B417

   4 p hcmute 27/06/2022 28 0

 • Better reading

  Better reading

  Better reading. -- Chicago: University of Chicago, 1945 596p.; 20cm 1. Tiếng Anh thực hành -- Truyện đọc. I. Gerber, John C. Dewey Class no. : 421.07 -- dc 21 Call no. : 421.07 B565

   20 p hcmute 03/06/2022 24 0

 • A reference guide to English studies

  A reference guide to English studies

  A reference guide to English studies/ Donald F. Bond . -- Chicago: University of Chicago, 1962 171p.; 20cm 1. Tiếng Anh -- Thư mục. Dewey Class no. : 421.016 -- dc 21 Call no. : 421.016 B711

   7 p hcmute 03/06/2022 31 0

 • An advanced course of English study

  An advanced course of English study

  An advanced course of English study/ I. I. Borisenko, N.A. Laponolova . -- Moscow: Mir Pulishers, 1980 221p.; 20cm 1. Tiếng Anh -- Giáo khoa. I. Laponolova, N.A. . Dewey Class no. : 421.07 -- dc 21 Call no. : 421.07 B734

   7 p hcmute 03/06/2022 25 0

 • American college handbook of English fundamentals

  American college handbook of English fundamentals

  American college handbook of English fundamentals/ William E. Buckler. -- New York: American Book, 1965 479p.; 20cm 1. Tiếng Anh -- Giáo trình. 2. Tiếng anh -- Ngữ pháp. I. McAvoy,William C. Dewey Class no. : 421.07 -- dc 21 Call no. : 421.07 B924

   24 p hcmute 03/06/2022 33 0

 • Modern spoken English

  Modern spoken English

  Modern spoken English/ Thomas Lee Crowell . -- New York: McGraw-Hill, 1961 168p.; 20cm 1. Tiếng Anh -- Phát âm. Dewey Class no. : 421.07 -- dc 21 Call no. : 421.07 C953

   12 p hcmute 03/06/2022 36 0

 • Modern American English

  Modern American English

  Modern American English: Book 3/ Robert J. Dixson . -- NewYork: Simon and Schuster, 1962 220p.; 20cm 1. Tiếng Anh -- Giáo khoa. Dewey Class no. : 421.07 -- dc 21 Call no. : 421.07 D622

   8 p hcmute 03/06/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429