Đánh giá nghiên cứu khoa học : Tài liệu được chuẩn bị với tài trợ của quỹ Rosa Luxemburg Unterstutzung der Rosa - Luxemburg - Stiftung hergestellt wurde

Giới thiệu cơ sở lý luận chung về hoạt động khoa học, tổng quan các nghiên cứu về đánh giá hoạt động khoa học, đại cương về phương pháp đánh giá hoạt động khoa học, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, đánh giá hiệu quả của nghiên cứu khoa học, đánh giá các yếu tố đầu vào của hoạt động khoa học, đánh giá các yếu tố đầu ra của hoạt động khoa học, đánh giá tác động của môi trường tới hoạt động khoa học.
Sách có tại Thư viện khu A, Phòng Mượn.
Số phân loại: 001.4 V986 - Đ154

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Đánh giá

9 p minhhoai 25/12/2013 940 11