Thực hành máy trắc địa.

Thực hành máy trắc địa/ Bùi Duy Quỳnh. -- H.: Xây dựng, 2018. - 212tr.; 24cm.
Call no. : 526.9 B932-Q178

Từ khóa: Trắc địa công trình, Trắc địa học.

8 p ovanketv 18/09/2023 8 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.