Thiết kế học liệu điện tử môn Vật lý 6 theo chương trình sách giáo khoa mới

Thiết kế học liệu điện tử môn Vật lý 6 theo chương trình sách giáo khoa mới: Luận văn thạc sĩ ngành Giáo dục học/ Phạm Vũ Bạch Kim Long; Trần Tuyến (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xviii, 124tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Giáo dục trung học. 2. Học liệu điện tử. 3. Vật lý 6. I. Trần Tuyến, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 373.133 -- dc 23
Call no. : 8140101 373.133 P534-L848