Thiết kế chung cư The Resident

Thiết kế chung cư The Resident: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng/ Lê Minh Hy; Lê Anh Thắng (Giảng viên hướng dẫn)--TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2023
Call no.: XDC-49 690.8314 L433-H992
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.