The Routledge handbook of teaching English to young learners

The Routledge handbook of teaching English to young learners/ Sue Garton, Fiona Copland. -- London ; New York : Routledge, 2019
1 online resource : illustrations
Dùng cho môn học Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Thiếu niên
Includes bibliographical references and index
ISBN 9781032338972

1. English language -- Study and teaching. 2. Foreign speakers. I. Fiona Copland. II. Garton, Sue, 1961- editor.

Dewey Class no. : 418.0071
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.