Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Trần Thị Huy Hoàng; Lê Văn Bảy (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xiv, 120tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Hành chính công. 2. Lĩnh vực văn hóa. 3. Quản lý nhà nước. 4. Tây Ninh. I. Lê Văn Bảy, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 353.7 -- dc 23
Call no. : 8310110 353.7 T772-H678