Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm

Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm / Hà Duyên Tư. -- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
187tr.; 24cm
1. Công nghệ thực phẩm. 2. Kiểm tra chất lương thực phẩm.

Dewey Class no. : 658.4013 -- dc 22
Call no. : 658.4013 H111-T883

Dữ liệu xếp giá
GT0192440 (DHSPKT -- GT -- ) [ Bận ]
GT0192441 (DHSPKT -- GT -- ) [ Bận ]
GT0192442 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]
GT0192443 (DHSPKT -- GT -- ) [ Bận ]
GT0192444 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]
GT0192445 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]
GT0192446 (DHSPKT -- GT -- ) [ Bận ]