Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Cao Thanh Vân; Hồ Thị Hồng Xuyên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2023
xiii, 118tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Phát triển bền vững. 2. Tây Ninh. 3. Thị trường bất động sản. I. Hồ Thị Hồng Xuyên, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 333.3322 -- dc 23
Call no. : 8310110 333.3322 C235-V217

Dữ liệu xếp giá