Phát triển công nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Tây Ninh

Phát triển công nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Trần Lê Duy; Vòng Thình Nam (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
x, 120tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Công nghiệp chế biến. 2. Gỗ. 3. Tây Ninh. I. Vòng Thình Nam, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 338.17498 -- dc 23
Call no. : 8310110 338.17498 T772-D988