Phát triển chuỗi điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Phát triển chuỗi điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Trần Công Tuấn; Nguyễn Quốc Khánh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
121tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Kinh tế du lịch. 2. Phát triển chuỗi. 3. Tây Ninh. I. Nguyễn Quốc Khánh, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 338.4791 -- dc 23
Call no. : 8310110 338.4791 T772-T883