Nâng cao công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh

Nâng cao công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Dương Đình Thiện; Nguyễn Ngọc Thùy (Giáo viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xiii, 127tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Công trình thuỷ lợi. 2. Quản lý. I. Nguyễn Ngọc Thùy, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 354.367 -- dc 23
Call no. : 8310110 354.367 D928-T434