Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty điện lực Tây Ninh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty điện lực Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Nguyễn Thị Thùy Trang; Nguyễn Văn Tiến (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
v, 90tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Nguồn nhân lực . 2. Nhân sự . 3. Quản lý. 4. Tây Ninh. I. Nguyễn Văn Tiến, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 658.3124 -- dc 23
Call no. : 8310110 658.3124 N573-T772