Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tại tỉnh Tây Ninh

Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tại tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý kinh tế/ Đỗ Minh Triệu; Trương Quang Dũng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xxi, 103tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Cán bộ. 2. Công đoàn. 3. Tây Ninh. I. Trương Quang Dũng, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 331.881 -- dc 23
Call no. : 8310110 331.881 Đ631-T827

Từ khóa: Cán bộ, Công đoàn, Tây Ninh, Trương Quang Dũng

127 p ovanke 24/05/2024 55 3