Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Chuyển đổi số trong Giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

☘ Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số trong Giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập" là một tài liệu tổng hợp các nghiên cứu, tham luận và bài viết từ các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trên toàn quốc. Hội thảo này nhằm mục đích thảo luận và chia sẻ về những thách thức, cơ hội và giải pháp trong việc áp dụng công nghệ số vào giáo dục mở, nhằm thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng một xã hội học tập. Dưới đây là các nội dung chính trong kỷ yếu:
☘ Tổng quan về chuyển đổi số trong giáo dục:
☘ Khái niệm và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục hiện đại.
- Các xu hướng và công nghệ chủ đạo đang thay đổi cách thức giáo dục và học tập.
- Tác động của chuyển đổi số đối với hệ thống giáo dục truyền thống.
☘ Giáo dục mở và học tập suốt đời:
- Khái niệm và mô hình giáo dục mở.
- Vai trò của giáo dục mở trong việc thúc đẩy học tập suốt đời.
- Các chính sách và chiến lược quốc gia hỗ trợ giáo dục mở và học tập suốt đời.
☘ Ứng dụng công nghệ trong giáo dục mở:
- Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn và internet vạn vật.
- Cách thức ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng và hiệu quả của giáo dục mở.
- Những mô hình học tập trực tuyến, học tập kết hợp và học tập cá nhân hóa.
☘ Thực tiễn và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số:
- Các dự án và chương trình thực tiễn đã được triển khai tại Việt Nam và trên thế giới.
- Kinh nghiệm từ các tổ chức giáo dục, trường học và các cơ quan quản lý.
- Những bài học kinh nghiệm và các yếu tố thành công trong quá trình chuyển đổi số.
☘ Thách thức và giải pháp trong chuyển đổi số:
- Những thách thức gặp phải khi thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, như hạ tầng công nghệ, năng lực kỹ thuật số của giáo viên và học sinh, và bảo mật thông tin.
- Các giải pháp và đề xuất để vượt qua những thách thức này.
- Vai trò của nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân trong việc hỗ trợ chuyển đổi số.
- Tương lai của giáo dục trong kỷ nguyên số:
- Dự báo về xu hướng phát triển của giáo dục trong kỷ nguyên số.
- Tầm nhìn và chiến lược dài hạn để xây dựng một xã hội học tập thông qua chuyển đổi số.
- Đề xuất các chính sách và hành động cụ thể để hỗ trợ quá trình này.
☘ Kỷ yếu hội thảo không chỉ là một tài liệu quan trọng ghi nhận các ý kiến và nghiên cứu khoa học, mà còn là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà giáo dục và các chuyên gia công nghệ trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục mở và học tập suốt đời thông qua chuyển đổi số.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.