Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc.

Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc/ Trần Quốc Bảo, Nguyễn Văn Đỉnh (ch.b); Nguyễn Thanh Mai, Hồ Nam. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2022. - 131tr.; 27cm.
Call no. : 720.959731 T772-B221
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.