Khảo sát và Thí nghiệm đất

Khảo sát và thí nghiệm đất: Dùng cho môn học: Khảo sát và thí nghiệm đất / Lê Phương Bình, Nguyễn Tổng, Phạm Đức Thiện. -- Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020 113tr.: minh họa; 24cm ISBN 9786047377954 1. Đất -- Khảo sát. 2. Đất -- Thí nghiệm. 3. Địa chất công trình. I. Nguyễn Tổng. II. Phạm Đức Thiện.Dewey Class no. : 660.28 -- dc 23Call no. : 624.151 L433-B613

Từ khóa: thí nghiệm đất

130 p ovanketv4 13/10/2021 208 39

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.