Giáo trình tổ chức thi công xây dựng.

Giáo trình tổ chức thi công xây dựng/ Lê Anh Dũng (chủ biên), Nguyễn Hoài Nam, Cù Huy Tình, Tường Minh Hồng, Lê Bá Sơn. -- . -- H.: Xây dựng, 2022. - 211tr.; 24cm.
Call no. : 690.23 L433-D916
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.