Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản.

Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản/ Bộ xây dựng. -- Tái bản. -- H.: Xây dựng, 2022. - 166tr.; 27cm.
Call no. : 692.5 G434

Từ khóa: Dự toán xây dựng.

7 p ovanketv 18/09/2023 91 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.