Giải pháp phát triển thương hiệu đặc sản mãng cầu Bà Đen của tỉnh Tây Ninh

Giải pháp phát triển thương hiệu đặc sản mãng cầu Bà Đen của tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Nguyễn Thanh Vy; Trần Văn Hùng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xvii, 115tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Kinh tế nông nghiệp . 2. Mãng cầu . 3. Phát triển thương hiệu. I. Trần Văn Hùng, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 338.1 -- dc 23
Call no. : 8310110 338.1 N573-V996