Đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế/ Đàm Văn Cường; Nguyễn Quốc Khánh (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2024
xiii, 100tr.: minh họa; 30cm + 01 file
1. Ngân sách nhà nước. 2. Quản lý ngân sách. 3. Tây Ninh. I. Nguyễn Quốc Khánh, giảng viên hướng dẫn.

Dewey Class no. : 352.4 -- dc 23
Call no. : 8310110 352.4 Đ154-C973