An introduction to sociolinguistics

An introduction to sociolinguistics Ronald Wardhaugh, Janet M. Fuller. -- Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2021.
456p.; 24cm.

Call no. : 306.44 W265

Từ khóa: Sociolinguistics

14 p ovanke 24/11/2022 40 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.