Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Hàn - Việt = 전문용어사전기업경제무역용어베트남어-한국어

Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Hàn - Việt = 전문용어사전기업경제무역용어베트남어-한국어/ Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân. -- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013

239tr.; 14cm
1. Doanh nghiệp -- Từ điển. 2. Kinh tế -- Từ điển. 3. Từ điển Hàn - Việt. 4. Thương mại. I. Lê Hữu Nhân.

Sách có tại thư viện khu A, phòng mượn
Số phân loại: 330.03 L433-K45

Từ khóa: Doanh nghiệp

4 p minhhoai 24/02/2014 215 4