• KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH PHÁ HOẠI DẺO CỦA DẦM BÊ TÔNG XỈ CỐT THÉP TRONG THÍ NGHIỆM,

  KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH PHÁ HOẠI DẺO CỦA DẦM BÊ TÔNG XỈ CỐT THÉP TRONG THÍ NGHIỆM,

  Trong nghiên cứu này, đưa ra đánh giá quá trình mô phỏng mô hình dầm bê tông cốt thép mà thay thế cốt liệu lớn bằng xỉ. Việc đánh giá mô hình được dựa trên kết quả thực nghiệm, tiến trình mô phỏng và thông số định nghĩa trong mô hình. Mô hình và phân tích được thể hiện thông qua phần mền Abaqus. Hai mô hình đường cong quan hệ ứng suất và...

   22 p hcmute 08/08/2017 8 3

 • Object oriented analysis and design with applications

  Object oriented analysis and design with applications

  Object-Oriented Design with Applications has long been the essential reference to object-oriented technology, which, in turn, has evolved to join the mainstream of industrial-strength software development. In this third edition--the first revision in 13 years--readers can learn to apply object-oriented methods using new paradigms such as Java, the Unified Modeling Language (UML) 2.0, and .NET...

   9 p hcmute 04/08/2017 3 0

 • Stochastic Processes and Random Vibrations

  Stochastic Processes and Random Vibrations

  This book goes on to explore their engineering applications: random vibration and system analysis. It addresses extreme conditions such as distribution of large vibration peaks, probabilities of exceeding certain limits, and fatigue. Includes numerous tested examples: earthquake risk analysis, distribution of extreme wind speeds, analysis of structural reliability, earthquake response of tall multi-storey structure and wind loading of tall...

   6 p hcmute 04/08/2017 0 0

 • KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH PHÁ HOẠI DẺO CỦA DẦM BÊ TÔNG XỈ CỐT THÉP TRONG THÍ NGHIỆM UỐN BA ĐIỂM

   KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH PHÁ HOẠI DẺO CỦA DẦM BÊ TÔNG XỈ CỐT THÉP TRONG THÍ NGHIỆM UỐN BA ĐIỂM

  Trong nghiên cứu này, đưa ra đánh giá quá trình mô phỏng mô hình dầm bê tông cốt thép mà thay thế cốt liệu lớn bằng xỉ. Việc đánh giá mô hình đƣợc dựa trên kết quả thực nghiệm, tiến trình mô phỏng và thông số định nghĩa trong mô hình. Mô hình và phân tích đƣợc thể hiện thông qua phần mền Abaqus

   22 p hcmute 04/08/2017 1 1

 • PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG ĐỘNG LỰC HỌC CÓ XÉT ĐẾN PHI TUYẾN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG HỆ CẢN KHỐI LƯỢNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

  PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG ĐỘNG LỰC HỌC CÓ XÉT ĐẾN PHI TUYẾN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG HỆ CẢN KHỐI LƯỢNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

  Với sự hấp dẫn của điều khiển kết cấu cùng với một số trận dư chấn nhỏ đã xảy ra ở Việt Nam trong thời gian gần đây đã thúc đẩy tác giả thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ Phân tích đáp ứng động lực học có xét đến phi tuyến vật liệu của công trình sử dụng hệ cản khối lượng(TMD) chịu tải trọng động đất. Phương pháp...

   11 p hcmute 14/06/2017 7 1

 • NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT SỬ DỤNG GỐI CÁCH CHẤN HDRB VÀ GỐI FPS

  NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT SỬ DỤNG GỐI CÁCH CHẤN HDRB VÀ GỐI FPS

  Đề tài này nghiên cứu phương pháp giảm dao động cho công trình khi có động đất sử dụng gối cách chấn đàn hồi HDRB và gối cách chấn trượt đợn FPS.Thiết lập và giải phương trình vi phân chuyển động dựa vào chương trình Matlab, Tác giả áp dụng cho công trình 9 tầng và 3 tầng chịu động đất ELCentrol...

   16 p hcmute 14/06/2017 4 0

 • NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ SÀN RỖNG HAI PHƯƠNG VỚI CÁC DẠNG HÌNH HỌC LÕI RỖNG KHÁC NHAU

  NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ SÀN RỖNG HAI PHƯƠNG VỚI CÁC DẠNG HÌNH HỌC LÕI RỖNG KHÁC NHAU

  Việc mô hình tính toán trực tiếp sàn rỗng hai phương với nhiều dạng hình học lõi rỗng khác nhau trên phần mềm phần tử hữu hạn gặp nhiều khó khăn hoặc là chưa thể thực hiện được. Bài báo đã trình bày hai phương pháp để tính toán độ cứng tương đương của sàn rỗng hai phương với nhiều dạng hình học lõi rỗng khác nhau, từ đó tạo tiền...

   9 p hcmute 14/06/2017 3 0

 • PHÂN TÍCH KẾT CẤU HAI CHIỀU CÓ VẾT NỨT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT ẢO DÙNG PHẦN TỬ TỨ GIÁC BỐN NÚT

  PHÂN TÍCH KẾT CẤU HAI CHIỀU CÓ VẾT NỨT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT ẢO DÙNG PHẦN TỬ TỨ GIÁC BỐN NÚT

  Phương pháp nút ảo được phát triển cho bài toán rời rạc hóa phần tử tứ giác bốn nút để mô tả các vết nứt tùy ý. Bằng cách chồng các phần tử lên nhau tại vị trí vết nứt, phương pháp này có thể xử lý các vết nứt độc lập với lưới chia. Mũi vết nứt có thể nằm bên trong phần tử nhờ một quan hệ động học mới giữa các phần tử tứ...

   12 p hcmute 14/06/2017 6 1

 • PHÂN TÍCH ỨNG XỬ DẦM COMPOSITE SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO

  PHÂN TÍCH ỨNG XỬ DẦM COMPOSITE SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO

  Phân tích tần số dao động và lực tới hạn của dầm composite phân lớp được thực hiện trong các nghiên cứu hiện tại sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao, không kể đến hệ số chống cắt và có kể đến biến dạng cắt. Đóng góp của bài báo là nghiên cứu ứng xử của dầm composite phân lớp bằng lý thuyết Quasi-3D có kể đến biến dạng cắt...

   10 p hcmute 14/06/2017 1 0

 • Flexural Behavior of Reinforced Geopolymer Concretr Beams

  Flexural Behavior of Reinforced Geopolymer Concretr Beams

  Flexural Behavior of Reinforced Geopolymer Concretr Beams....

   7 p hcmute 14/06/2017 3 1

 • PHÂN TÍCH ỨNG XỬ TẤM COMPOSITE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TAM GIÁC 3 NÚT MITC3, SỬ DỤNG THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO

  PHÂN TÍCH ỨNG XỬ TẤM COMPOSITE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TAM GIÁC 3 NÚT MITC3, SỬ DỤNG THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO

  Trong bài báo này, phương pháp phần tử hữu hạn trơn dựa trên cạnh ES-FEM (the edge-based smoothed finite element method) được phát triển cho bài toán phân tích tĩnh và dao động tự do của kết cấu tấm composite lớp. Biến dạng trượt do lực cắt sẽ được kể tới theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao dựa trên hàm bậc 3 của Reddy. Miền hình học được rời...

   16 p hcmute 14/06/2017 5 1

 • Ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép cốt liệu xỉ thép

  Ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép cốt liệu xỉ thép

  Bê tông là một trong những loại vật liệu xây dựng sử dụng rộng rãi nhất thế giới, trong khi hầu hết các thể tích bê tông là cốt liệu. Cốt liệu tự nhiên ngày càng trở nên khan hiếm, do đó thay thế cốt liệu thiên nhiên bằng xỉ thép, một loại phụ phẩm của công nghiệp sản xuất thép với tính chất hầu như tương đồng với cốt liệu tự nhiên,...

   5 p hcmute 14/06/2017 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429